Categories

Tags

ຮ່າງນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ


  • Author: ລັດຖະບານ
  • Year: 2016
  • Submitted On: 2016-08-25 14:53:58
  • File Size: 5,328 Kb.
  • Downloads: 7,516

Detail

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ, ການຫັນດິນລັດເປັນທຶນ, ການບໍລິຫານທີ່ດິນ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ກຳມະສິດທີ່ດິນ