Categories

Tags

ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກຢາປາບສັດຕູພືດ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງ FAO ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກໍາແບບຢືນຍົງ ໃນ ສປປ ລາວ


  • Author: ສູນປ້ອງກັນພືດ
  • Year: 2016
  • Submitted On: 2016-12-09 17:10:30
  • File Size: 44,434 Kb.
  • Downloads: 1,742

Detail

ການປ້ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານ, ໂຮງຮຽນຊາວນາ, ຢາປາບສັດຕູພືດ