Categories

Tags

ປະສົບການ CIRAD-DALaM ໃນການສົ່ງເສີມກະສິກຳຍືນຍົງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ


  • Author: ບຸນມາ ເລີດພະຍັນ, ອຽນຫຼາງ ພັນທະນິວົງ, ສີສະຫວາດ ພີມມ
  • Year: 2018
  • Submitted On: 2018-02-27 14:29:12
  • File Size: 1,373 Kb.
  • Downloads: 663

Detail

ເກມຈຳລອງ, ເກມມະຫາສາລີ, ທາງເລືອກໃໝ່, ການຜະລິດກະສິກຳ, ເກມ EFICAS