Categories

Tags

ບົດໂອ້ລົມຂອງສະຫາຍບຸນຍັງ ວໍລະຈິດຕໍ່ກອງປະຊຸມກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ


  • Author: ກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
  • Year: 2018
  • Submitted On: 2018-03-21 15:45:16
  • File Size: 3,324 Kb.
  • Downloads: 1,876

Detail

ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ, ຟຶື້ນຟູປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊົນນະບົດ