Categories

Tags

ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການສະຫນັບສະຫນູນກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ


  • Author: ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ
  • Year: 2018
  • Submitted On: 2018-07-06 16:50:53
  • File Size: 213 Kb.
  • Downloads: 1,370

Detail

ແຮງງານ, ຕະຫຼາດ, ການໄຫຼວຽນຂອງເງິນໃນຄົວເຮືອນ