Categories

Tags

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາຂັ້ນແຂວງ ສູນກາງ ເພື່ອຜ່່ານຍົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ


  • Author: ໂຄງການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດມະຫານະທີສີທັນດອນ ເມືອ
  • Year: 2018
  • Submitted On: 2018-07-11 10:31:58
  • File Size: 44,887 Kb.
  • Downloads: 1,776

Detail

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ມະຫານະທີ ສີທັນດອນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທຳມະຊາດ