Categories

Tags

ຄູ່​ມື​ແນະ​ນຳ​ຂອບ​ເຂດ​ສິດ ແລະ ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ກຸ່ມ


  • Author: ​ກົມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ເຕັກ​ນິກ ແລະ ປຸງ​ແຕ່ງ​ກະ​ສິ​ກຳ
  • Year: 2017
  • Submitted On: 2018-09-04 14:50:11
  • File Size: 1,063 Kb.
  • Downloads: 836

Detail

ສິດ, ໜ້າ​ທີ່, ກຸ່ມ, ວິ​ເຄາະ, ວາງ​ແຜນ,