Categories

Tags

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ


  • Author: ພະແນກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະ​ຊວງ​ກະ​ສ
  • Year: 2018
  • Submitted On: 2018-09-04 15:32:53
  • File Size: 250 Kb.
  • Downloads: 1,375

Detail

ແຜນຍຸດທະສາດ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,