Categories

Tags

ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ແມ່​ຍິງ-ເດັກ​ນ້ອຍ​ຈາກ​ຢາ​ປາບ​ສັດ​ຕູ​ພືດ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ລາວ


  • Author: ​ໂຄງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແບບ​ຮອບ​ດ້ານ
  • Year: 2018
  • Submitted On: 2018-09-11 16:36:20
  • File Size: 693,797 Kb.
  • Downloads: 2,187

Detail

​ຢາ​ປາບ​ສັດ​ຕູ​ພືດ, ແມ່​ຍິງ, ການ​ບໍ​ລິ​ໂພ​ກ, ເດັກ​ນ້ອຍ