Categories

Tags

ສະຫຼຸບຫຍໍ້ຜົນຂອງການປະເມີນກາງສະໄໜ 4ມາດຕະການ ບຸລິມະສິດຂອງຂະແໜງກະສິກຳ


  • Author: ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້
  • Year: 2018
  • Submitted On: 2019-04-08 16:25:41
  • File Size: 361 Kb.
  • Downloads: 1,063

Detail

4 ມາດຕະການບູລິມະສິດ, ໂພຊະນາການ,