Categories

Tags

ຄູ່ມື ການວາງແຜນພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ


  • Author: ກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ກາoລົງທຶນ.
  • Year: 2019
  • Submitted On: 2019-06-14 11:32:30
  • File Size: 1,960 Kb.
  • Downloads: 2,200

Detail

ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ, ລະບົບແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ, ລະບົບແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ