Categories

Tags

ບົດສະເໜີ ສະພາບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ


  • Author: ຄຳອ້ວນ ຄາພູແກ້ວ, ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ
  • Year: 2019
  • Submitted On: 2019-06-14 14:10:34
  • File Size: 2,613 Kb.
  • Downloads: 1,857

Detail

ການວາງແຜນພັດທະນາບ້ານຂັ້ນບ້ານ, ດໍາລັດ 348/ລບ