ເບິ່ງຫຼາຍສຸດ
ເບິ່ງຫຼ້າສຸດ
ກາເຟຮ້ອນ​
(29-11-2015 05:26:44)
ລູກຄິດ​
(29-11-2015 05:24:17)
ເອົາເຂົ້າໃໝ່
Happy Laos​
(01-11-2012 03:42:12)
login ໜ້າ​ຫຼັກ​(home)

ລາຍຊື່ VDO: 344

1
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
-10-
-11-
-12-
-13-
-14-
-15-
-16-
-17-
-18-
-19-
-20-
-21-
-22-
-23-
-24-
-25-
-26-
-27-
-28-
-29-
-30-
-31-
-32-
-33-
-34-
-35-
ປະ​ເພດ​ຊື່​ເອ​ກະ​ສານ​ເວ​ລາ​ຂະ​ໜາດ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ຈຳ​ນວນ​ດຶງ​ເອົາ​
ການສຶກສາສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວຫນູ່ມ5 ຂະບວນການສິດສອນ20 ນາທີ86MBPADETC7752ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ຊີວະນາໆພັນBBC: Earth report: Glambling on Laos20 ນາທີ109.57MBBBC4294ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ສາລະຄະດີອື່ນໆHappy Laos17:1449.79MB1813ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ສາລະຄະດີດ້ານການອານຸລັກIPM ທີ່ປະເທດກຳບູເຈຍ21 ນາທີ108MBPADETC3829ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ສາລະຄະດີດ້ານການອານຸລັກWhere have all the fish gone?9.1MB2374ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ກະສິກຳອິນຊີ4:5720.59MBPADETC7346ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ກິນຫມາກ34 ນາທີ168MBLEAP9955ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ວິທີການສົ່ງເສີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການຂະຫຍາຍລະບົບການສົ່ງເສີມໃນປີ 200725 ນາທີ128MBLEAP3605ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ສາລະຄະດີອື່ນໆການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ4 ນາທີ15MBPADETC5752ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
ສາລະຄະດີອື່ນໆການຂາດແຄນທີ່ພັກອາໃສ6 ນາທີ27MBPADETC1972ດຶງ​ເອົາ​ເບິ່ງ​
1
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
-10-
-11-
-12-
-13-
-14-
-15-
-16-
-17-
-18-
-19-
-20-
-21-
-22-
-23-
-24-
-25-
-26-
-27-
-28-
-29-
-30-
-31-
-32-
-33-
-34-
-35-