Categories

Tags

ກອບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກອບຍຸດທະສາດຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ 2021-2025


  • Author: ດຣ. ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
  • Year: 2021
  • Submitted On: 2023-07-25 15:51:49
  • File Size: 2,556 Kb.
  • Downloads: 1,721

Detail