Categories

Tags

Detail Created by: Administrator | Created date: 2015-12-21 10:11:58

ເລກທີ 44 ຫມາຍ​ເຖີງສິດ​ພື້ນຖານ​ອັນ​ຫນື່ງຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ລາວ​ດັ່ງ​ທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​ລັດຖະທຳ​ມະນູ​ນ ຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວມາດ​ຕາ​ທີ 44 ທີ່​ວ່າ: "ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ລາວ​ມີ​ສິດ​ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ​, ຂີດ​ຂຽນ​, ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​, ຈັດ​ຕັ້ງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ແລະ​ເດີນ​ຂະບວນ​ທີ່​ບໍ່​ຂັດ​ກັບ​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​"

ເວັບໃຊ້ນີ້ແມ່ນການບໍລິການຫນື່ງຂອງ CLICK I4Dev ເຊິ່ງເຮັດຂື້ນເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການພັດທະນາໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໄດ້ເຂົ້າເຖີງ ເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານປັບປຸງຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ ແລະ ວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ.

ເອກະສານ ແລະ ວິດີໂອຕ່າງແມ່ນມາຈາກອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ທຸລະກິດ ຕະຫລອດຮອດນິຕິບຸກຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ອານຸຍາດ ຫລື ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ ປະກອບສ່ວນໃຫ້.

ຂໍຂອບໃຈທຸກໆທ່ານທີ່ໄດ້ສະຫນັບສະຫນຸນເວັບໃຊ້ນີ້ດ້ວຍດີຕະຫລອດມາ ແລະ ຫວັງວ່າທ່ານຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ດ້ວຍການນຳໃຊ້, ແນະນຳບອກຕໍ່ ແລະ ປະກອບເນື້ອໃນເຂົ້າໃສ່ຕື່ມອີກໃນອານາຄົດ.

ເວັບໃຊ້ນີ້ສະຫນັບສະຫນຸນທຶນໂດຍອົງການ SDC.

44 means a fundamental right of Lao citizens as stated in article 44 of the Lao Constitution: " Lao citizens have the right and freedom of speech, press and assembly; and have the right to set up associations and to state demonstrations which are not contrary to the laws".

This website is a service of CLICK I4Dev which promote access to information for development in order for the public to learn and use the information to improve their livelihoods and their work.

All documents and videos are contributions from government organizations, international organizations, civil society organizations, private sectors, educational institutes as well as individuals.

Thank you very much for your supports, and we hope that you continue to use, share, promote and contribute more content to this website.

The development and operation of this website is supported by SDC.