Categories

Tags

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາກະ​ສິ​ກຳ, ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ 5 ປີ​ຄັ້ງ​ທີ IX (2021-2025) ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ


  • Author: ທ່ານ ສົມສະໄໝ ວົງທິລາດ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
  • Year: 2021
  • Submitted On: 2023-07-27 14:13:48
  • File Size: 1,123 Kb.
  • Downloads: 2,616

Detail