Categories

Tags

ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສຳລັບການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ ສປປ ລາວ


  • Author: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, GIZ
  • Year: 2023
  • Submitted On: 2023-12-08 21:18:25
  • File Size: 8,819 Kb.
  • Downloads: 1,094

Detail