Categories

Tags

ການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຈະສ້າງກົນໄກການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຂອງບໍລິສັດແນວໃດ?


  • Author: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, GIZ
  • Year: 2023
  • Submitted On: 2023-12-08 21:25:55
  • File Size: 6,627 Kb.
  • Downloads: 1,850

Detail