Categories

Tags

ທິດທາງຜັນຂະຫຍາຍ ຜົນກອງປະຊຸມລັດພາຄີ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ 28 (COP28) ຂອງ ສປປ ລາວ


  • Author: ອຳໄພວັນ ອຸດົມເດດ, ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກຊສ
  • Year: 2024
  • Submitted On: 2024-02-08 16:12:30
  • File Size: 3,757 Kb.
  • Downloads: 155

Detail