Categories

Tags

ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານການປັບຕົວຂອງ ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ.


  • Author: ນ. ສົມພອນ ແພງພົມມີ, ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ
  • Year: 2024
  • Submitted On: 2024-02-26 08:09:00
  • File Size: 6,920 Kb.
  • Downloads: 810

Detail

ຍຸດທະສາດ, ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ