Categories

Tags

ຜົນກະທົບຈາກການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກສາລີຕໍ່ກັບເສດຖະກິດ ຄອບຄົວ ແລະ ລະບົບການຜະລິດ


  • Author: ອານຸສິດ ແກ້ວໂພໂຊ
  • Year: 2011
  • Submitted On: 2024-06-11 11:30:43
  • File Size: 421 Kb.
  • Downloads: 21

Detail

ເມືອງຊຽງຄໍ້,​ ແຂວງຫົວພັນ, ເມືອງຄຳ, ເມືອງໜອງແຮດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສາລີແຂງ