Categories

Tags

ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ


  • Author: ກະຊວງຍຸດຕິທຳ
  • Year: 2023
  • Submitted On: 2024-06-26 11:49:11
  • File Size: 1,190 Kb.
  • Downloads: 177

Detail

http://www.laoofficialgazette.gov.la/