Categories

Tags

ບົດລາຍງານຫຍໍ້ກອງປະຊຸມວຽກງານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຂອງລັດຖະມົນຕີຕໍ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່


  • Author: ກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
  • Year: 2018
  • Submitted On: 2018-03-21 15:39:45
  • File Size: 2,947 Kb.
  • Downloads: 3,227

Detail

ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ສິນຄ້າ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ