Categories

Tags

ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທາງ​ດ້ານ​ອາ​ຫານ ແລະ ໂພ​ສະ​ນາ​ການ


  • Author: ​ທ່ານ ຫົວ​ໜ້າກົມ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ເງິນ, ກະ​ຊວງ​ກະ​ສ
  • Year: 2018
  • Submitted On: 2018-10-22 15:54:43
  • File Size: 1,579 Kb.
  • Downloads: 1,614

Detail

ຮູບ​ແບບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ, ໂພ​ສະ​ນາ​ການ, ຕ່ອງ​ໂສ້, ກະ​ສິ​ກຳ