Categories

Tags

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)


  • Author: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
  • Year: 2016
  • Submitted On: 2018-10-30 14:53:06
  • File Size: 2,005 Kb.
  • Downloads: 2,212

Detail

ແຜນພັດທະນາ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວິໄສທັດ