Categories

Tags

ການປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາ ກົນວ່າດໍ້ວຍການລົບລໍ້າງທຸກຮູບ ການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ


  • Author: ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ
  • Year: 2016
  • Submitted On: 2019-02-14 16:23:49
  • File Size: 1,116 Kb.
  • Downloads: 176

Detail