Categories

Tags

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດຂອບເຂດ ແລະ ປະເມີນຫົວໜ່ວຍລາຄາທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຜູ່ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກການປັບປຸງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 13 ເໜືອ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


  • Author: ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • Year: 2019
  • Submitted On: 2019-07-16 11:31:53
  • File Size: 700 Kb.
  • Downloads: 393

Detail

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ