Categories

Tags

ປຶ້ມຄູ່ມືການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຊຸມຊົນຂອງຄົນພິການໃນ ສປປ ລາວ


  • Author: ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ, EU, humanity & inclusio
  • Year: 2018
  • Submitted On: 2019-10-10 17:04:28
  • File Size: 58,264 Kb.
  • Downloads: 1,143

Detail

ຄົນພິການ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ