Categories

Tags

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ກຸຸ່ມຊົນເຜົ່າກາໂດ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຕອບໂຕ້ວຽກງານສະກັດກັັ້ນການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ປັບປຸງທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການ ທີ່ເມືຶອງສະໝ້ວຍ ແຂວງ ສາລະວັນ


  • Author: ຕະກຽງລາວ
  • Year: 2019
  • Submitted On: 2019-12-11 09:31:32
  • File Size: 339 Kb.
  • Downloads: 210

Detail