Categories

Tags

ບົດກ່າວເປີດ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັັ້ນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ II (2021-2025)


  • Author: ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ
  • Year: 2019
  • Submitted On: 2019-12-20 15:25:24
  • File Size: 177 Kb.
  • Downloads: 1,544

Detail