Categories

Tags

ການຊ່ວຍເຫືອທາງດ້ານກົດໝາຍແລະການຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ


  • Author: ວາດສະໜາ ສິນທະວົງ
  • Year: 2020
  • Submitted On: 2020-01-27 11:46:30
  • File Size: 644 Kb.
  • Downloads: 524

Detail

ຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ