Categories

Tags

ຂະບວນການການແຍກເສັ້ນ ໄຍຜັກຕົບເພື່ອຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ


  • Author: ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
  • Year: 2021
  • Submitted On: 2021-09-29 12:01:29
  • File Size: 1,219 Kb.
  • Downloads: 996

Detail

ຂະບວນການການແຍກເສັ້ນ ໄຍຜັກຕົບເພື່ອຜະລດິເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ