Categories

Tags

ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ເປົ້າໝາຍລວມຮອດປີ 2025


  • Author: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົ
  • Year: 2021
  • Submitted On: 2022-05-10 10:41:18
  • File Size: 13,936 Kb.
  • Downloads: 729

Detail

ນະໂຍບາຍ, ປ້ອງກັນສັງຄົມ