Categories

Tags

ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດໂຄງການປູກອ້ອຍປອດສານພິດ ຢູ່ເມືອງຊານໄຊ, ໄຊເສດຖາ ແຂງອັດຕະປື


  • Author: ບໍລິສັດນ້ຳຕານອ້ອຍທີທີຊີອັດຕະປືຈຳກັດຜູ້ດຽວ
  • Year: 2022
  • Submitted On: 2022-05-12 15:31:06
  • File Size: 4,327 Kb.
  • Downloads: 728

Detail

ອ້ອຍ, ເນື້ອທີ່ 3841 ເຮັກຕາ