Categories

Tags

ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ຕໍ່ຊາວກະສິກອນລາວ- ກໍລະນີບ້ານຫນອງສູງ, ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈຳປາສັກ


  • Author: ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ Lao Farmer Network
  • Year: 2020
  • Submitted On: 2020-04-13 00:06:20
  • File Size: 123,172 Kb.
  • Downloads: 312

Detail